KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), zwanym dalej: RODO,

informujemy Panią/Pana, że:

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Małgorzata Mrug prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Małgorzata Mrug, wpisana do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki pod adresem ul. Miętowa 21b/2, 62-064 Plewiska, NIP 9720602536, REGON 639709011.

W sprawie swoich danych osobowych może się Pan/Pani skontaktować się z Administratorem za pomocą:

2. Obowiązek podania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana wymaganych danych osobowych jest dobrowolnenie jest wymogiem umownym ani ustawowym. Jednocześnie podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne do nawiązania kontaktu z Administratorem.

3.   Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

Cel

Dane osobowe

Podstawa prawna przetwarzania

zapewnienie ciągłości komunikacji i umożliwienie kontaktowania się z przedsiębiorcą w sprawach prowadzonej działalności gospodarczej

imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, adres korespondencyjny

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na utrzymywaniu ciągłości komunikacji i umożliwieniu kontaktu z przedsiębiorcą w sprawach prowadzonej działalności gospodarczej

4.   Czas przetwarzania danych

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane do czasu:

  • w przypadku przetwarzania w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (z wyjątkiem sytuacji, gdy pomimo wniesienia sprzeciwu Administrator może dalej przetwarzać Pani/Pana dane osobowe).

5.   Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być w szczególności: dostawcy usług IT, kurierzy, podmioty świadczące usługi pocztowe.

6.  Zautomatyzowane podejmowanie decyzji (w tym profilowanie)

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania lub do zautomatyzowanego podejmowania wobec Pani/Pana jakichkolwiek decyzji.

7.   Przekazywanie danych osobowych poza EOG lub do organizacji międzynarodowej

Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowej.

8.   Prawa osoby, której dane dotyczą

Na podstawie RODO ma Pan/Pani prawo do:

  • żądania dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO);
  • żądania sprostowania swoich danych osobowych (art.16 RODO);
  • żądania usunięcia swoich danych osobowych, tzw. „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO);
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO);
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO);
  • żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO)

W razie zgłoszenia Administratorowi któregokolwiek z wymienionych powyższej żądań bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – Administrator udzieli Pani/Panu informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Panią/Pana żądaniem.

W razie potrzeby Administrator może wydłużyć termin miesięczny o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.

W każdym wypadku Administrator poinformuje Panią/Pana w terminie miesiąca od otrzymania żądania o przedłużeniu terminu i poda przyczyny opóźnienia.

9.   Skarga do organu nadzorczego

Jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza RODO ma Pani/Pan prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: https://uodo.gov.pl/pl/134/233

© 2024 MRUG.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: empressia.pl